Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Grada Cresa uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici Grada Cresa putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:

  • poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Cresa, Peškera 1, 51557 Cres
  • elektroničkom poštom na adresu: info@visitcres.hr
  • osobno u Uredu Turističke zajednice Grada Cresa, radnim danom od 8 do 14 sati

Službenik za informiranje:

Jadranka Pavlović,
tel. + 385 51 571 535,
e-mail jadranka@visitcres.hr
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Dokumenti

Program rada s financijskim planom za 2019. godinu
Program rada s financijskim planom za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Izvještaj o obavljenom uvidu u financijske izvještaje za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Program rada s financijskim planom za 2017 godinu
Izvještaj o obavljenom uvidu u financijske izvještaje za 2016. godinu
Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu
Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu u fin. izvještaje neprofitne org. za 2015. godinu

Statut TZG Cresa
Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZG Cresa
Poslovnik o radu Skupštine TZG Cresa
Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZG Cresa

Zakoni i uredbe

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4142.html

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama:
http://www.mint.hr/UserDocsImages/160422_zkon-cl-tz.pdf

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2465.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_110_2135.html

Zakon o boravišnoj pristojbi:
http://www.mint.hr/UserDocsImages/140609-ZoBP_edit.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_59_1395.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_97_2188.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_513.html

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2017. godinu:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_70_1667.html