Kalendar događanja

Prikaži još događanja

Natječaj za sufinanciranje manifestacija

07.09.2016. - 21.09.2016. / Cres

Temeljem programskih smjernica rada Turističke zajednice Grada Cresa i razvojne strategije turizma, Turistička zajednica Grada Cresa provodi

JAVNI POZIV

Za potpore manifestacijama u funkciji razvoja turizma  te poticanje i osmišljavanja novih turističkih proizvoda u 2017. godini na području TZG Cresa

 

1. CILJEVI PROGRAMA

-Poticanje razvoja turističke ponude kroz kulturno turističke, tradicijske, sportske i zabavne manifestacije i ostale promotivne aktivnosti koje mogu doprinjeti obogaćivanju ukupne turističke ponude,

-Uključivanje turističkih manifestacija u stvaranje složenih turističkih proizvoda,

-Jačanje suradnje nositelja ponude unutar destinacije na zajedničkom stvaranju i promidžbi novih turističkih proizvoda,

-Uključivanje tematskih turističkih puteva u stvaranje složenih turističkih proizvoda,

-Razvijanje ponude selektivnih oblika turizma (ruralni, edukativni, kreativni, istraživački, kulturni, arheološki, ornitološki, botanički, gastro, pustolovni, ekoturizam i slični oblici turizma),

-Usmjeravanje turističke potražnje u razdoblju pred i post sezone,

-Bolja iskorištenost postojećih receptivnih i komplementarnih turističkih kapaciteta,

-Povećanje ukupnog broja dolaska gostiju u turističku destinaciju.

2. KORISNICI PROGRAMA

Na javni poziv mogu se javiti jedinice lokalne uprave i samouprave, udruge te fizičke i druge pravne osobe – nositelji aktivnosti.

3. NAMJENA POTPORE I POTICAJA

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje svih aktivnosti i radova na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija te provedbi i promociji novih turističkih proizvoda.

4. TROŠKOVI KOJI NISU PRIHVATLJIVI PO OVOM PROGRAMU SU:

- materijalni i ostali  troškovi redovnog poslovanja nositelja projekta i/li podnositelja Zahtjeva,

-carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade,

-svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta i ciljeve Programa

5. PREDLAGANJE PROJEKTA/KANDIDIRANJE

TZG Cresa objavljuje Otvoreni javni poziv za dodjelu i sufinanciranje sredstava kandidranim projektima temeljem  Programa.

Nositelji projekta kandidiraju projekte podnoseći zahtjev za dodjelu sredstava i sufinanciranje na propisanom obrascu i u prilogu dostavljenu traženu dokumentaciju.

Prednost imaju projekti s jasnim obrazloženjem lokalnog, regionalnog i nacionalnog karaktera manifstacije ili drugog turističkog događanja koji su značajni za razvoj turističkog proizvoda (po ciljnim skupinama i dr.), projekti s procjenom doprinosa u obogaćivanju turističke ponude destinacije kao i s procjenom doprinosa produženju turističke sezone.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KANDIDIRANJE PROJEKTA

-popunjen obrazac za dodjelu sredstava

-kratki opis Projekta (nositelj projekta, broj godina održavanja, značaj aktivnosti za turističku ponudu područja na kojem se održavaju i dr.),

-troškovnik realizacije,

-dokaz o sudjelovanju drugih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i financiranju projekta (Izjava o sudjelovanju s navedenim iznosom sredstava, ugovor ili sl.)

-dokumentacija o tražitelju potpore, dokaz o pravnom statusu predlagatelja,

-potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi.

Potporu za troškove projekta, predlagatelj može ostvariti samo u slučaju ako ima pokriveno najmanje 50 % ukupnih troškova projekta. (priložiti dokaze)

Zahtjevi se podnose do 21.09.2016. godine, a nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

7. MJERILA/KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

-javni poziv se odnosi na manifestacije i aktivnosti koje se odvijaju/održavaju tijekom 2017. godine

-originalnost projekta

-sadržaj temeljen na kulturno povijesnoj i tradicijskoj baštini

-tradicija održavanja

-procjena pozitivnih učinaka  povećanja turističkog prometa

-sudjelovanje županije ili grada i drugih subjekata u sufinanciranju

-učešće podnositelja zahtjeva u financiranju projekta iz vlastitih ili drugih izvora

 

 

8. NAČIN DODJELE SREDSTAVA FINANCIJSKIH POTICAJA

Peteročlano Povjerenstvo za obradu zaprimljenih projekata, imenovano od Turističkog vijeća TZG Cresa, evidentira zaprimljene projekte, utvrđuje koji projekti ispunjavaju, a koji ne ispunjavaju uvjete javnog poziva te prema utvrđenim mjerilima/kriterijima za odabir projekata rangira iste. Povjerenstvo donosi prijedlog odabira projekata, odnosno korisnika potpore s predloženim iznosima po pojedinom projektu te o tome sastavlja zapisnik i prosljeđuje ga na razmatranje Turističkom vijeću TZG Cresa.

Turističko vijeće TZG Cresa, temeljem prijedloga Povjerenstva, donosi Odluku o odabiru projekata, odnosno korisnika sredstava sa iznosima sredstava po pojedinom projektu/korisniku, s kojim se sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta.

TZG Cresa će odobrena sredstva isplatiti na žiro račun korisnika po dostavljenom izvješću. Iznimno, uz pismeno obazloženje, TZG Cresa će isplatiti sredstva na žiro račun korisnika  u dva dijela: 50% po potpisivanju Ugovora, a 50% po dostavljenom izvješću.

9. NADZOR NAMJENSKOG KORIŠTENJA POTPORE

TZG Cresa obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem sredstavaputem izvješća korisnika potpore i odgovarajuće dokumentacije te neposrednim očevidom na mjestu ulaganja.

Obveze korisnika sredstava su:

-sredstva poticaja iskoristiti namjenski u zadanom roku

-TZG Cresa dostaviti financijsko izvješće o korištenju sredstava poticaja s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću (račune za radove odnosno materijal, kopije ugovora s izvođačima, fotografije izvršenih radova i drugu dokumentaciju sukladnu naravi projekta)

-na zahtjev TZG Cresa pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu dokumentaciju

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Tijekom provedbe  Programa, TZG Cresa zadržava pravo njegove izmjene i dopune posebno za pojedine projekte, ako to ocijeni potrebitim zbog njegove naravi, što će odrediti u Ugovoru o korištenju potpore.

 

                                               TU TZG CRESA

                                               Direktorica:

                                               Sanja Živanović